Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov

založenej podľa zákona č. 83/1990 Zb. ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb za účelom prispievať k sprehľadneniu trhu s liekmi v Slovenskej republike

PREAMBULA

V obchodnom styku sa objavil nežiaduci jav vo forme nekalých praktík, ktoré používajú obchodní partneri navzájom. Ani oblasť liekovej politiky sa tomuto javu nevyhla. V spoločnosti zaznamenávame neetické spôsoby pri predpisovaní, distribúcií, predaji a skladovaní liekov.   Rovnako sa prejavujú tieto negatívne javy aj v konkurenčnom boji medzi výrobcami liekov. Tomuto potom prispôsobujú nevhodnú a neetickú reklamu. V snahe zvýšiť svoj zisk sa neštítia ponúkať na trh náhradu originálnych liekov, je možné sa stretnúť aj s ponukou nelegálnych liekov. V mnohých prípadoch za takýmito spôsobmi predajcov a distribútorov liekov nezaostávajú ani ich výrobcovia, ktorí nedodržujú technologické postupy výroby liekov. Vychádzajúc z týchto poznatkov vnikla spoločenská potreba ochrany serióznych výrobcov, predajcov a distribútorov liekov, ale najmä ochrana pacienta, ktorý je ich cieľovou skupinou. Súčasná legislatíva umožňuje postihovať neetické a nekalé praktiky zainteresovaných na výrobe, distribúcii a predaji liekov, avšak chýba tu istý nezávislý dohľad, ktorý poukáže na tento neduh. Toto sú dôvody vzniku Asociácie, ktorá má ambíciu odhaľovať spomínané nedostatky a informovať o tomto verejnosť.

 

ČASŤ I.

Článok 1
Účel, názov a sídlo Asociácie

1.1 Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov je dobrovoľná, mimovládna, občianska, politicky nezávislá nezisková asociácia. Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
1.2 Názov združenia: Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov (ďalej len „Asociácia“).
1.3 Oficiálna skratka Asociácie: AOSL.
1.4. AOSL pôsobí na území Slovenskej republiky.
1.4 Názov v anglickom jazyku: Association for the protection of consumers of medicinal products
1.5 Sídlom Asociácie je Starorímska 20, 851 10 Bratislava – Rusovce, Slovenská republika
1.6 Asociácia vzniká na dobu neurčitú.

Článok 2
Poslanie a ciele Asociácie

2.1. Asociácia bude:

 • prispievať k sprehľadneniu trhu s liekmi v Slovenskej republike,
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov,
 • poskytovať informačné a poradenské služby širokej verejnosti,
 • zabezpečovať reklamno-propagačnú činnosť,
 • iniciovať spoluprácu s podobnými subjektmi doma a v zahraničí a predkladať projekty za účelom získania finančných prostriedkov,
 • organizovať a sprostredkovať výmenu skúsenosti aj so zahraničnými subjektmi,
 • vyvíjať činnosť za účelom začlenenia Asociácie do profesijných medzinárodných inštitúcií.

2.2. Asociácia má zámer: Zvýšenie bezpečnosti pacientov vo farmakoterapii, profylaxia po_liekového poškodenia, znižovanie rizika a pod.

 

ČASŤ II.

Článok 3
Členstvo v Asociácii

3.1. Členom Asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy Asociácie, plní jej stanovy a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov Asociácie.
3.2. Členstvo v Asociácii je riadne, čestné a kolektívne.
3.3. Členstvo v Asociácii vzniká na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa Asociáciou určené požiadavky a rozhodnutím Správnej rady Asociácie o prijatí za člena Asociácie.
3.4. V prípade čestného členstva vzniká členstvo rozhodnutím Správnej rady o prijatí za čestného člena Asociácie.
3.5. Prijatím podľa bodu 3.3. sa pre člena stávajú záväznými tieto Stanovy ako aj ostatné platné predpisy Asociácie.
3.6. Členstvo v Asociácii zaniká:
a.     na základe písomného oznámenia člena Asociácii o vystúpení z Asociácie,
b.     zánikom alebo smrťou člena,
c.     nezaplatením členského príspevku po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov,
d.     rozhodnutím Správnej rady o zrušení členstva v prípade obzvlášť hrubého porušenia povinností člena, na návrh Valného zhromaždenia Asociácie, a v prípadoch stanovených Disciplinárnym poriadkom Asociácie na návrh Disciplinárnej komisie,
e.     zánikom Asociácie.
3.7. Dočasné pozastavenie členstva v Asociácii:
a.     môže vykonať Správna rada na základe podnetu Disciplinárnej komisie v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku a to i jeho časti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.
b.     Disciplinárna komisia môže rozhodnúť formou sankcie o pozastavení členstva podľa Disciplinárneho poriadku.
3.8. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa bodu 3.7. musí obsahovať určenie doby jeho trvania a to:
a.     na vopred presne učenú dobu, najviac 1 rok,
b.     na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva,
c.     na obdobie do konania najbližšieho zasadania Správnej rady, ak sa zároveň podáva Správnej rade návrh na zrušenie členstva podľa bodu 3.6. odseku. tohto článku.
3.9. Ak nedošlo k odstráneniu dôvodov pre ktoré bolo členstvo pozastavené podľa bodu 3.7. písm. b) ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo uložené, Disciplinárna komisia predloží Správnej rade návrh na zrušenie členstva príslušného člena Asociácie podľa bodu 3.8. písm. c.
3.10. V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, je člen prípadne jeho právny nástupca povinný ku dňu zániku členstva vrátiť licenciu potvrdzujúci členstvo v Asociácii a vyrovnať si všetky ostatné záväzky voči Asociácii vyplývajúce mu z jeho predchádzajúceho členstva. Zároveň člen nemá nárok na vrátenie podielu zo splateného príspevku a stráca všetky práva vyplývajúce mu z členstva.
3.11. Nesplnenie povinností vyplývajúcich členovi zo zániku členstva podľa čl. 3.7. môže mať za následok udelenie pokuty zo strany Asociácie v zmysle Disciplinárneho poriadku Asociácie.

Článok 4
Riadne členstvo

4.1 Riadnym členom Asociácie môže byť iba fyzická alebo právnická osoba.
4.2. O prijatí za riadneho člena Asociácie rozhoduje Správna rada na základe písomnej prihlášky, a to do najneskôr jedného mesiaca od jej doručenia.
4.3. Prijatie nového člena musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správnej rady. Proti rozhodnutiu Správnej rady je možné odvolať sa na Dozornej rade. Členstvo vzniká po schválení prijatia do Asociácie a uhradení členského  príspevku.
4.4. Všetci riadni členovia sú si vo svojich právach rovní. Právom riadneho člena je:
a.     právo aktívne vystupovať pri činnosti Asociácie, zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie.
b.     navrhovať a voliť členov orgánov AOSL a byť voleným do týchto orgánov.
c.     podávať návrhy a pripomienky k činnosti AOSL a všetkých jej orgánov, žiadať od nich vysvetlenie k ich rozhodnutiam,
d.     byť informovaný o činnosti a hospodárení AOSL
e.     využívať poskytované služby AOSL,
f.      používať pri svojom označení logo AOSL,
4.5. Člen je povinný napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti a plniť riadne všetky povinnosti, ktoré mu  vyplývajú z členstva v Asociácii, najmä:
a.     dodržiavať stanovy, disciplinárny poriadok a ostatné platné predpisy Asociácie,
b.     rešpektovať rozhodnutia prijaté orgánmi AOSL,
c.     riadne platiť členské príspevky,
d.     zúčastňovať sa na školeniach a skúškach organizovaných Asociáciou za účelom zabezpečenia odborného rastu členov Asociácie,
e.     v stanovených lehotách plniť opatrenia a zaplatiť príslušným orgánom uložené sankcie v zmysle Disciplinárneho poriadku.
4.6. V prípade porušenie povinností člena, môže príslušný orgán Asociácie uložiť členovi sankcie v zmysle týchto Stanov a platného Disciplinárneho poriadku Asociácie.


Článok 5
Čestné členstvo

5.1. Čestným členom Asociácie sa môže stať iba fyzická osoba na návrh Správnej rady, alebo minimálne 30% členov Asociácie za obzvlášť významné služby v prospech cieľov a rozvoja Asociácie.
5.2. Čestný člen má právo:
a.     používať znak AOSL s označením čestný člen,
b.     využívať poskytované služby AOSL,
c.     má právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia s poradným hlasom,
d.     na podnet minimálne dvoch členov Správnej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutia Správnej rady s poradným hlasom,
e.     zúčastňovať sa zasadnutia Dozornej rady s poradným hlasom,
f.      má právo podávať návrhy, sťažnosti a podnety na konanie ktoréhokoľvek orgánu AOSL.
5.3. Čestný člen je povinný:
a.     rešpektovať stanovy, etický a profesijný kódex AOSL, disciplinárny poriadok a ostatné platné predpisy Asociácie,
b.     rešpektovať všetky rozhodnutia prijaté orgánmi asociácie,
c.     platiť členské príspevky,
d.     spolupracovať tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele AOSL.
5.4. Čestné členstvo zaniká na návrh Disciplinárnej komisie, ak o to požiada aspoň 30% členov Valného zhromaždenia, alebo členovia Dozornej rady a to rozhodnutím Správnej rady o odňatí čestného členstva.
5.5. Členstvo nevznikne, ak členský príspevok nie je zaplatený v stanovenej lehote v plnej výške.
5.6. Členovia prípravného výboru a zakladatelia AOSL sa stávajú doživotnými čestnými členmi asociácie s možnosťou ich odvolania iba v prípade hrubého porušenia Stanov.
 

Článok 6
Kolektívne členstvo

6.1. Kolektívnym členom Asociácie je právnická osoba, ktorá vystupuje ako celok pod jedným názvom, ktorá splnila podmienky pre prijatie za člena Asociácie. Na jej čele stojí zástupca, ktorý ju zastupuje navonok.
6.2. Podmienkou pre prijatie za kolektívneho člena Asociácie je:
a.     schválenie členstva Správnou radou na základe písomnej prihlášky záujemcu,
b.     zaplatenie schváleného členského príspevku pre kolektívnych členov
c.     podpísanie zmluvy o kolektívnom členstve v Asociácii.
6.3. Všetky ostatné práva a povinnosti sú pre kolektívnych členov totožné s právami a povinnosťami riadnych členov podľa čl. 4.
6.4. Kolektívny člen má pri hlasovaní vo Valnom zhromaždení jeden riadny hlas.

ČASŤ III.

Článok 7
Orgány Asociácie

7.1. Najvyšším orgánom Asociácie je Valné zhromaždenie.
7.2. Volenými orgánmi Asociácie sú:
a.     Prezident asociácie
b.     Správna rada
c.     Čestný predseda Asociácie
d.     Dozorná rada
e.      Výkonný riaditeľ
f.      Disciplinárna komisia
7.3. Výkonným orgánom Asociácie je jej Prezident.

7.4. Orgány uvedené v bode 7.2 s výnimkou Prezidenta Asociácie sú volené na obdobie piatich rokov. Tú istú funkciu možno vykonávať najviac trikrát po sebe. Voľbu týchto orgánov a tvorbu ďalších upraví Volebný poriadok Asociácie.

Článok 8
Valné zhromaždenie

8.1. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada najmenej raz do roka. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov Asociácie, ktorí môžu zastupovať aj neprítomných členov na základe splnomocnenia. Každý člen Asociácie má pri hlasovaní jeden hlas.
8.2. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní 2/3 všetkých evidovaných členov Asociácie. Zvoláva ho predseda Správnej rady, spravidla 30 dní pred začiatkom jeho konania vždy písomnou formou. Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, zvolá Správna rada náhradné valné zhromaždenie v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa malo konať pôvodne zvolané valné zhromaždenie. Ak ani toto valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, prechádzajú rozhodujúce právomoci k neodkladným otázkam, ktoré mali byť predmetom Valného zhromaždenia, na Prezidenta Asociácie a Správnu radu.
8.3. Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané v lehote jedného mesiaca, ak o to písomne požiada najmenej polovica všetkých členov Asociácie. K žiadosti na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia treba pripojiť návrh programu, ktorý po jeho zvolaní nemožno zmeniť.
8.4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
a.     zániku Asociácie
b.     zmenách stanov,
c.     správe o činnosti Asociácie,
d.     hospodárení a činnosti Asociácie,
e.     námietkach proti rozhodnutiu Správnej rady, ak im v celom rozsahu nevyhovela,
f.      výške členského poplatku,
8.4.2. Valné zhromaždenie schvaľuje :

a.     rozpočet Asociácie na ďalšie obdobie
b.     Disciplinárny poriadok
c.     Rokovací poriadok

8.4.3. Valné zhromaždenie volí a odvoláva:

a.     prezidenta Asociácie
b.     členov Správnej rady,
c.     čestného predsedu Asociácie
d.     členov dozornej rady
e.     výkonného riaditeľa
8.5. Miesto konania valného zhromaždenia určí správna rada.
8.6. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada písomnou pozvánkou, adresovanou všetkým členom asociácie. Pozvánka musí obsahovať označenie miesta, dňa a hodinu zasadnutia valného zhromaždenia. Pozvánka ďalej obsahuje program, ktorým sa zasadnutie VZ bude riadiť. Spolu s pozvánkou dostane každý člen asociácie texty návrhov, ktoré budú predmetom prejednávania a sú určené na schválenie.
8.7. Pozvánka musí byť doručená najneskôr 14 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
8.8. Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení má každý člen asociácie.
8.9. Zasadnutie a priebeh valného zhromaždenia riadi Prezident Asociácie.
8.10. O priebehu valného zhromaždenia sa spisuje zápis, ktorý robí výkonný riaditeľ, alebo ním poverená iná osoba.
8.11. Zápis o priebehu valného zhromaždenia musí obsahovať:
a.     miesto a čas konania valného zhromaždenia,
b.     priebeh rokovania so záznamom podstatných prerokovaných vecí a vyslovených pripomienok. Písomné podania a prehlásenia sa pripojujú k zápisu,
c.     rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedeným počtom hlasov ( za – proti – nehlasovali ),
d.     protest člena, alebo niektorého zo zástupcov orgánov Asociácie proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o to požiada,
e.     k zápisu sa prikladá potvrdená prezenčná listina,
f.      plné moci splnomocnencov,
g.     podpisy predsedajúceho a zapisovateľa.
8.12. Zápis z konania valného zhromaždenia bude pre členov Asociácie zverejnený na oficiálnej web stránke do 10 dní od zasadnutia VZ. Ak o to člen Asociácie požiada, výkonný riaditeľ mu vyhotoví kópiu zápisu.

Článok 9
Prezident Asociácie

9.1. Prezident Asociácie a Predseda Správnej rady sú štatutárnymi zástupcami Asociácie.
9.2. Prezident Asociácie je oprávnený:
a.     konať a rozhodovať v jej mene,
b.     zastupovať Asociáciu navonok voči tretím osobám,
c.     spolu s Predsedom Správnej rady uzatvárať a podpisovať zmluvy, dohody a iné listiny v mene a za Asociáciu,
d.     predsedať zasadnutiu valného zhromaždenia,
e.     riadiť činnosť Asociácie
f.      v súčinnosti so Správnou radou rozhodovať o veciach, ktorými ho poverilo VZ,
g.     predkladať návrhy a pripomienky, ktorými sleduje zlepšenie činnosti Asociácie,
h.     v prípade nevyhnutnej potreby navrhovať zasadnutie VZ, Správnej rady, Dozornej rady,
i.      vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia,
j.      zúčastňovať sa na zasadnutí Správnej rady s právom hlasovať o prejednávaných otázkach,
k.     navrhnúť Valnému zhromaždeniu meno kandidáta na čestného predsedu Asociácie,
l.      predkladať Valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti.
9.3. Prezidenta Asociácie na obdobie 7 rokov volí valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou členov. Pred uplynutím funkčného obdobia môže valné zhromaždenie Prezidenta odvolať trojpätinovou väčšinou členov Asociácie.
 

Článok 10
Správna rada

10.1. Správna rada je najvyšší výkonný orgán Asociácie, ktorý koná v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a úzko spolupracuje pri realizácii poslania a cieľov Asociácie s jej prezidentom.
10.2. Správna rada má minimálne 3 členov.
10.3. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a uznesenia sú prijaté väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
10.4. Správna rada:
a.     volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,
b.     menuje členov disciplinárnej komisie
c.     volí členov volebnej komisie
d.     zabezpečuje činnosť Asociácie,
e.     zvoláva Valné zhromaždenie,
f.      rozhoduje o prijatí za člena Asociácie, o vylúčení člena z Asociácie a rozhoduje o prevode, pozastavení a zániku členstva v Asociácii,
g.     vedie evidenciu členov Asociácie
h.     vytvára odborné komisie a expertné skupiny,
i.      schvaľuje vnútorné predpisy potrebné pre zabezpečenie činnosti orgánov na regionálnej alebo miestnej úrovni
j.      určuje plán činnosti Asociácie na jeden rok vopred,
k.     navrhuje Valnému zhromaždeniu meno kandidáta na čestného predsedu Asociácie
l.      predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení a činnosti Asociácie,
m.   rozhoduje o výške členského príspevku členov, lehote jeho zaplatenia a o odklade so splatením členských príspevkov v odôvodnených prípadoch,
n.     rieši ďalšie otázky súvisiace s cieľmi a poslaním asociácie,
o.     tvorí organizačné štruktúry Asociácie a rozdeľuje kompetencie v rámci vytvorenej štruktúry,
p.     sleduje plnenie úloh,
q.     spolu s Prezidentom rozhoduje o veciach, ktorými ich poverilo Valné zhromaždenie, ale aj o otázkach, ktoré neznesú odklad,
r.     môže vytvoriť regionálne kontrolné a rozhodcovské komisie, ktoré budú plniť funkciu kontrolného a zmierčieho orgánu v regiónoch pri sťažnostiach na členov Asociácie zo strany tretích osôb,
s.     na základe zistení Disciplinárnej komisie rozhoduje o sankciách v zmysle Disciplinárneho poriadku Asociácie
t.      rozhoduje o ďalších záležitostiach Asociácie, pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu asociácie
u.     v prípade likvidácie asociácie ustanovuje likvidátora
v.     v prípade, ak sa Valné zhromaždenie stane dvakrát za sebou uznášania neschopným, najmä pre nedostatočnú účasť jej členov na Valnom zhromaždení, a to napriek zvolaniu Valného zhromaždenia v zmysle týchto stanov, Správna rada spolu s Prezidentom Asociácie môže sama rozhodnúť o neodkladných otázkach. Na prijate takéhoto rozhodnutia je potrebné jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Správnej rady s pripočítaním hlasu Prezidenta.
10.5. Správna rada zasadá 4 – 6 krát ročne a podľa potreby na svoje zasadnutie prizýva predsedov regionálnych komôr alebo jednotlivých výborov.
10.6. Správna rada rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré tieto stanovy nezverujú iným orgánom Asociácie.
10.7. Správna rada môže za účelom zabezpečenia plnenia svojich úloh niektoré svoje práva preniesť na iný orgán Asociácie, alebo splnomocniť niektorého z členov AOSL k zastupovaniu asociácie vo vyhradených veciach. Za týmto účelom môže vytvárať výbory a regionálne komory, ktorých postavenie upravuje osobitný štatút.
10.8. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Správnej rady je námietka, ktorú do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia môže podať každý rozhodnutím dotknutý člen.
10.9. Ak Správna rada námietke do 30 dní odo dňa jej doručenia v celom rozsahu nevyhovie, je povinná predložiť námietku na rozhodnutie najbližšiemu Valnému zhromaždeniu.

Článok 11
Predseda správnej rady

11.1. Predseda správnej rady
 
a.     konať a rozhodovať v jej mene,
b.     zastupovať Asociáciu navonok voči tretím osobám,
c.     spolu s Prezidentom Asociácie uzatvárať a podpisovať zmluvy, dohody a iné listiny v mene a za Asociáciu,
d.     predsedať zasadnutiu valného zhromaždenia,
e.     riadiť činnosť Asociácie
f.      v súčinnosti so Správnou radou rozhodovať o veciach, ktorými ho poverilo VZ,
g.     predkladať návrhy a pripomienky, ktorými sleduje zlepšenie činnosti Asociácie,
h.     v prípade nevyhnutnej potreby navrhovať zasadnutie VZ, Správnej rady, Dozornej rady,
i.      vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia,
j.      zúčastňovať sa na zasadnutí Správnej rady s právom hlasovať o prejednávaných otázkach,
k.     navrhnúť Valnému zhromaždeniu meno kandidáta na čestného predsedu Asociácie,
l.      predkladať Valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti.
11.2. Predseda zvoláva zasadnutia Správnej rady 4 – 6 krát ročne. Ak o to požiada aspoň tretina členov Správnej rady, je povinný zvolať jej zasadnutie bez meškania. Stanovuje program rokovania Správnej rady a predkladá jej návrhy na riešenie problémov.
11.3. V prípade dlhodobej neprítomnosti (viac ako 1 rok) alebo z dôvodu existencie prekážok, pre ktoré nemôže predseda Správnej rady vykonávať svoju funkciu, preberá všetky jeho kompetencie podpredseda.  Túto funkciu vykonáva až do zvolenia nového predsedu Správnej rady.
11.4. Predseda správnej rady je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu Asociácie.
11.5. V čase neprítomnosti predsedu Správnej rady ho zastupuje podpredseda Správnej rady.

Článok 12
Podpredseda správnej rady

12.1. Podpredseda správnej rady plní úlohy, ktorými ho poveril predseda alebo správna rada.
12.2. V čase neprítomnosti predsedu Správnej rady vykonáva všetky jeho kompetencie.

Článok 13
Výkonný riaditeľ

13.1. Výkonný riaditeľ  je výkonným pracovníkom Prezidenta Asociácie a Správnej rady. Ak ho Prezident Asociácie alebo Správna rada písomne splnomocní, zastupuje asociáciu pred štátnymi orgánmi, organizáciami a občanmi.
13.2. Výkonný riaditeľ najmä:
a.     vykonáva uznesenia Správnej rady,
b.     riadi bežné záležitosti Asociácie,
c.     vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho preniesli Prezident Asociácie alebo Správna rada,
d.     realizuje rozhodnutia Prezidenta Asociácie o zamestnaneckých záležitostiach,
e.     zodpovedá za účtovníctvo AOSL
f.      pripravuje a zabezpečuje podklady pre písomnú agendu Prezidenta Asociácie a Správnej rady.
13.3. Výkonný riaditeľ  sa zodpovedá za svoju činnosť Prezidentovi Asociácie a  Správnej rade.
13.4. Výkonný riaditeľ  ako aj ostatní pracovníci AOSL sú voči asociácii buď v zamestnaneckom, alebo v obdobnom zmluvnom vzťahu.
 

Článok 14
Čestný predseda Asociácie

Valné zhromaždenie môže na návrh Správnej rady alebo Prezidenta Asociácie zvoliť Čestného predsedu Asociácie. Tento status priznáva Asociácia osobe, ktorá je jej členom a ktorá má mimoriadne zásluhy na jej vzniku a na rozvoji jej poslania a plnení cieľov.

 

Článok 15
Dozorná rada

15.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie.
15.2. Dozorná rada je volená Valným zhromaždením na obdobie 5 rokov.
15.3. Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a uznesenia sú prijaté väčšinou prítomných členov.
15.4. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Asociácie, kontroluje hospodárenie Asociácie, upozorňuje Prezidenta Asociácie a Správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ichodstránenie
15.5. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou alebo členstvom v ostatných orgánoch Asociácie mimo pôsobenia v disciplinárnej komisii menovanej Správnou radou.
14.6. Za dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním písomne poverený člen dozornej rady.
15.7. Dozorná rada sa schádza najmenej raz za rok. Schôdzu dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda.
15.8. O schôdzach dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní členovia.
15.9. V prípade dlhodobej neprítomnosti (viac ako 12 mesiacov) ktoréhokoľvek z členov dozornej rady Prezident Asociácie alebo Správna rada sú povinní  túto otázku bezodkladne riešiť.

Článok 16
Disciplinárna komisia

16.1. Disciplinárna komisia vykonáva šetrenie sťažností a podnetov, z ktorých vyplýva odôvodnené podozrenie z porušenia povinností člena Asociácie.
16.2. Disciplinárna komisia môže konať aj z vlastného podnetu.
16.3. Disciplinárnu komisiu menuje Správna rada, disciplinárna komisia má minimálne 3 členov.
16.4. Disciplinárna komisia navrhuje Správnej rade uloženie sankcií voči členom Asociácie, u ktorých sa potvrdilo porušenie povinnosti člena Asociácie. V týchto prípadoch sa riadi vlastným Štatútom, Stanovami, Disciplinárnym poriadkom a ďalšími vnútornými predpismi.

Článok 17
Regionálna štruktúra AOSL

17.1. Správna rada môže pre zabezpečenie plnenia svojich úloh vytvoriť regionálne komory.
17.2. Na čele regionálnej komory je jej predseda, ktorý je volený členmi Valného zhromaždenia príslušného regiónu na obdobie piatich rokov.
17.3. Príslušnosť člena do regiónu je daná jeho sídlom alebo trvalým pobytom v danom regióne.
17.4. Členovia regionálnych komôr môžu poveriť svojich predsedov, aby ich zastupovali na Valnom zhromaždení a aby podávali návrhy voleným orgánom Asociácie.
17.5. Regionálne komory sú poradným orgánom Prezidenta Asociácie, Správnej rady, Dozornej rady a Disciplinárnej komisie.
Článok 18
Výbory

18.1. Na plnenie svojich úloh môže Správna rada zriadiť výbory s odborným zameraním a špecializáciou a zároveň určiť ich predsedov. Títo sa podľa potreby zúčastňujú na zasadnutí Valného zhromaždenia a Správnej rady. Zriadené výbory sú odbornými garantmi spravidla v oblasti organizačnej, legislatívnej, medzinárodnej, komunikačnej, etickej, vzdelávacej, finančnej a pod.

Článok 19
Volebný poriadok Asociácie

19.1. Volebný poriadok je vnútorným predpisom Asociácie, ktorý určuje a stanovuje pravidlá pri voľbách jednotlivých orgánov a zložkách Asociácie.
19.2. Volebný poriadok schvaľuje Valné zhromaždenie, ktorý predkladá Správna rada.

Článok 20
Volebná komisia

20.1. Volebná komisia je vnútorným orgánom Asociácie zriadeným pre voľby. Má najmenej troch členov, ktorí sú volení Správnou radou. Na čele volebnej komisie je predseda, ktorého si volia členovia volebnej komisie. Riadi sa platným volebným poriadkom. Volebná komisia zodpovedá za prípravu a realizáciu volieb do orgánov Asociácie. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma najmenej 2/3 väčšinou prítomných členov. Volebné obdobie volebnej komisie je päťročné.

ČASŤ IV.

Článok 21
Konanie v mene Asociácie

21.1. Konať v mene Asociácie sú oprávnení:

 • Prezident Asociácie samostatne,
 • Predseda Správnej rady samostatne,
 • na základe poverenia podpredseda Správnej rady Asociácie a výkonný riaditeľ 

ČASŤ V.

Článok 22
Hospodárenie Asociácie

22.1. Asociácia hospodári s majetkom (finančné a hmotné prostriedky), ktorý nadobudla v priebehu svojej činnosti a používa ho na zabezpečenie predmetu jej činnosti. Za spôsobené škody ručí asociácia do výšky svojho majetku a v tomto rozsahu môže na seba brať záväzky.
22.2. Hospodárenie s majetkom Asociácie, rozpočet, financovanie akcií spadá do kompetencie správnej rady. Správna rada každoročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Asociácie za predošlý rok.
22.3. Majetok Asociácie tvoria:

 • členské príspevky,
 • dotácie a dary,
 • príjmy za sprostredkovateľské a reklamné činnosti pre členov Asociácie,
 • hmotný majetok združenia,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci činnosti Asociácie,
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku Asociácie,
 • výnosy z majetku Asociácie,
 • dary a dobrovoľné príspevky, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
 • pokuty a penále,
 • granty, o ktoré sa asociácia uchádza,
 • úroky a úroky z omeškania.

22.4. Majetok Asociácie je využívaný na zabezpečenie činnosti vyplývajúcej z predmetu činnosti Asociácie. Všetky orgány Asociácie sú povinné majetok Asociácie chrániť.
22.5. Funkcionári združenia ako aj členovia Asociácie môžu byť odmeňovaní podľa zásad schválených správnou radou Asociácie.
22.6. Asociácia prijíma dary a dobrovoľné fin. príspevky od iných právnických alebo fyzických osôb bez ohľadu na územnú pôsobnosť.
22.7. Po zániku Asociácie sa vykoná majetková likvidácia a vyrovnanie. O jeho spôsobe rozhodne valné zhromaždenie.
22.8. Finančné doklady podpisuje predseda Správnej rady alebo na základe poverenia podpredseda a výkonný riaditeľ 
22.9. Asociácia hospodári so svojim majetkom v súlade s príslušnými predpismi platnými pre hospodárenie združení právnických osôb ako aj rozpočtom, schváleným valným zhromaždením.
22.10. Hospodárenie Asociácie podlieha kontrole Dozornej rady Asociácie a jeho výsledky schváleniu Valným zhromaždením.
22.11. Asociácia môže pre svoje potreby spravovať tiež hnuteľný a nehnuteľný majetok, pričom výnosy z neho musia slúžiť na predmet činnosti uvedený v týchto stanovách.

ČASŤ VI.

Článok 23
Zánik asociácie

23.1. O zrušení Asociácie rozhoduje Valné zhromaždenie 4/5 väčšinou hlasov všetkých členov Valného zhromaždenia.
23.2. Asociácia zaniká:
a.     dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje 4/5 väčšina všetkých členov Valného zhromaždenia Asociácie,
b.     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
23.3. Pri zániku Asociácie sa vykoná majetkové vysporiadanie.
23.4. Pri zániku valné zhromaždenie menuje a odvoláva likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene asociácie vo veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Valné zhromaždenie schvaľuje odmenu likvidátorovi. Vstupom asociácie do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu asociácie v rozsahu úkonov súvisiacich s likvidáciou.
23.5. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov asociácie v pomere, ktorý určí valné zhromaždenie po predložení Správnou radou.
23.6. Asociácia zaniká jej výmazom z príslušného registra združení.
23.7. Členské príspevky sa v prípade zániku Asociácie nevracajú.

Článok 24
Záverečné ustanovenia

24.1. Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení na Ministerstve vnútra SR.
24.2. Stanovy asociácie sú záväzné pre všetkých členov asociácie, jej orgány a pracovníkov. Tieto stanovy sa môžu zmeniť alebo zrušiť len uznesením Valného zhromaždenia členov asociácie.
24.3. Zakladajúci členovia sa dohodli, že ich práva a povinnosti vyplývajúce z týchto stanov sú neprevoditeľnéZakladajúci členovia poverujú prípravný výbor, aby najneskôr do 6 mesiacov od zápisu zmeny stanov Asociácie do registra združení zvolal 1. zasadnutie Valného zhromaždenia.
24.4. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia ich zmien Valným zhromaždením.
24.5. V súlade s cieľmi svojej činnosti má Asociácia právo obracať sa na štátne orgány s petíciami.
24.6. Asociácia vo vzťahu k tretím osobám má právo a povinnosť používať symbol a pečiatku, ktorých podobu určí na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Asociácie vnútorný predpis.
24.7. Pečiatku Asociácie sú oprávnené používať orgány Asociácie, a to na označenie listín, tlačív a dokumentov, vydávaných Asociáciou.
24.8. Pečiatka Asociácie sa používa tak, že k podpisu štatutárneho orgánu, resp. oprávnenej osoby sa pripojí jej odtlačok.
24.9. V plnom rozsahu sa rušia predchádzajúce stanovy č. VVS/1-900/90-35326-1 ministerstvom vnútra SR vzaté na vedomie dňa 2.9.2010.

2017-08-25