Európska agentúra liekov (EMA) začala prehodnocovať liek Zinbryta (daclizumab), ktorý sa používa na liečbu dospelých s relabujúcou formou roztrúsenej sklerózy.

Prehodnotenie sa začalo pre prípad úmrtia na zlyhanie pečene.

Pokiaľ bude toto prehodnocovanie prebiehať, lekári, predpisujúci Zinbrytu, by mali pozorne monitorovať svojich pacientov a upozorniť ich na možnosť poškodenia pečene a jej prejavy. Pacienti by mali okamžite kontaktovať svojho lekára, ak sa u nich prejaví niektoré z možných poškodení pečene, ako napríklad nevysvetliteľná žalúdočná nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, únava, strata chuti do jedla, zažltnutej kože, očí alebo tmavý moč.

Viac o lieku

Zinbryta je liek používaný na liečbu dospelých pacientov s relabujúcou formou roztrúsenej sklerózy. Roztrúsená skleróza je ochorenie, pri ktorom zápalová reakcia poškodzuje ochranný obal nervových buniek nachádzajúcich sa v mozgu a mieche. Relabujúci znamená, že pacienti zažívajú náhle zhoršenie prejavov choroby.

Liek Zinbryta je registrovaný v SR vo forme infekčného roztoku obsiahnutého v infekčných perách alebo striekačkách a aplikuje sa podkožne raz za mesiac.

Viac informácií na: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003862/human_med_001987.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

2017-12-25