Milí priatelia,
uchádzame sa o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašej zdanenej dane z príjmu za rok 2017 v prospech občianskeho združenia Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov.

Nezávislé občianske združenie Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov od roku 2010 mapuje a podáva pravdivé informácie o liekoch na slovenskom trhu, odhaľuje negatívne javy pri predpisovaní, distribúcií a predaji liekov a informuje o tom verejnosť.

Venovaním 2% z dane podporujete našu nezávislosť, našu konzultačnú činnosť v prospech spotrebiteľa liekov a našu snahu o posilnenie pozície pacienta, konzumenta liekov, na Slovensku.

Úprimne ďakujeme!

 

AKO MÁM POUKÁZAŤ 2% Z DANE?

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely sa riadi najmä § 50 Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. Postup krokov sa líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ PRE ROK 2018

 • Pre právnické osoby (postup a tlačiva)
  Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní v bode IV. 31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak). Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8€.
   
 • Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie (postup a tlačiva)
  Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy. 31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak). Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3€.
   
 • Pre zamestnancov (postup a tlačiva)
  15.02.2018 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
  30.04.2018 – do tohto termínu je potrebné tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásení) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
   
Identifikačné údaje o prijímateľovi Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

Názov: Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov
IČO: 42357489
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Starorímská 20, 851 10 Bratislava

2018-02-21